List of Musashi

These are a list of Musashi currently active in the Tesaki Juusan. They are listed under the province they work in and the dojo they operate (if applicable).

Ichida
Nomo Hideo, Council of Nine
Tatsuo Hideo, Council of Kunai
Takiru Nagaharu, Council of Kunai
Akira Kurosawa, Council of Kunai
Kazumi Kintaro, Ichida Dojo

2. Yo
Kinshin Matsuzaka, Yo Dojo

3. Klawmakiba
Tabito Hagane, North Klawmakiba Dojo
Hajime Daigo, South Klawmakiba Dojo

4. Gan’yaku
Kei Uehara, Gan’yaku Dojo

5. Shadowfell
Takashi Ukyo, Ukyo Dojo
Baku Hayato, Shadowfell Dojo

6. Tama
Kenji Namahiko, Tama Dojo

7. Tallow
Noriaki Daisuke, Tallow Dojo
Hideaki Wakashi, Wakashi Dojo

8. Nohara
Okahito Itsuki, Nohara Dojo
Ichiro Fumaki, Fumaki Dojo

9. Sougen
Mikoto Yanagi, Yanagi Dojo
Katsu Fuuto, North Sougen Dojo
Kohaku Aguri, South Sougen Dojo

10. Karasuriku
Ishii Okama, Karasuriku Dojo

11. Dayreoudan
Tentei Okosama, Dayreoudan Dojo

12. Jiyuu
Aiji Rikiya, Jiyuu Dojo

13. Keitekikyou
Kenshin Kawakami, Keitekikyou Dojo
So Gakuya, Gakuya Dojo

List of Musashi

The Thirteen Fingers GuidedYouth